Dit is de Privacy Policy van Monalyse B.V. inzake het opslaan en verwerken van persoonsgegevens van journalisten. Monalyse B.V. stelt haar gebruikers hiermee in staat relevantie informatie te delen met journalisten en media.

1. Over Monalyse B.V.
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Monalyse B.V. (hierna: “Monalyse’’, wij’’ of ”ons’’) biedt personen werkzaam in de communicatiebranche (hierna: Gebruiker(s)) oplossingen om hun werk sneller, gerichter en beter uit te voeren. Gebruikers krijgen voor het gebruik van Monalyse een licentie in het platform en worden daarmee licentiehouder. Ook personen die op de website Monalyse.com hun persoonsgegevens achterlaten scharen wij onder Gebruikers.
 

Eén van de onderdelen die Monalyse aan haar Gebruikers aanbiedt is de oplossing ‘Monalyse Engage’. Dit is een CRM-systeem om de contacten met media, redacties en journalisten te registreren en om persberichten te versturen naar relevante media, redacties en journalisten (hierna: “Ontvanger(s)”).
 

Monalyse B.V. is gevestigd aan Veerhaven 7, 3016 CJ in Rotterdam, Nederland en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer: 24295599. Voor vragen over deze Privacy Policy kun je telefonisch contact opnemen met Monalyse via 010 – 433 72 92.

Onze oplossing wordt uitsluitend gebruikt door professionals werkzaam in de pr en Communicatie. Onze Gebruikers zijn personen werkzaam bij diverse organisaties in Nederland en België met een gerenommeerde status.

Om de Gebruikers gericht gebruik te laten maken van onze databases en te voorkomen dat ze berichten versturen naar Ontvangers die daar geen behoefte aan hebben, bieden we hun hulpmiddelen om goede perslijsten te maken. Bijvoorbeeld door Ontvangers in te delen op onderwerpen waarover ze schrijven en door inzage te geven in de berichten die een journalist, medium of redactie heeft geschreven.

2. Deze Privacy Policy
Dit is een document waarin wij uitleggen hoe Monalyse met jouw privacy omgaat (hierna: ‘’Privacy Policy’’). Deze Privacy Policy is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening en wanneer je onze website www.monalyse.com (hierna: ‘’Website’’) bezoekt.

Voor Monalyse is de privacy van Gebruikers en Ontvangers uiterst belangrijk. Voor het aanbieden en uitvoeren van onze dienstverlening is het noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken. Wij verwerken en beveiligen persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de wet- en regelgeving daaraan stelt, zoals de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In deze Privacy Policy wordt uitgelegd hoe we met jouw persoonsgegevens (als Ontvanger) omgaan. Lees deze Privacy Policy aandachtig door zodat je weet wat jouw rechten en plichten zijn. Deze Privacy Policy is te raadplegen, downloaden en printen via onze Website.

Al onze medewerkers van Monalyse zijn verplicht deze Privacy Policy na te leven.

3. Hoe werkt Monalyse Engage?
In Monalyse Engage kunnen Gebruikers zoeken in de database van media, journalisten en redacties op basis van thema’s en verspreidingsgebied. Hiermee selecteert de Gebruiker een perslijst die hij gebruikt voor de verzending van het persbericht. De Gebruiker wordt bij gebruik van Monalyse Engage geïnformeerd over het goed gebruik van de database, zodat alleen relevante Ontvangers een persbericht van hem ontvangen. Tegelijkertijd is het onderdeel van de professie van de klant om een juiste lijst samen te stellen.

4. Wat zijn persoonsgegevens?
Met persoonsgegevens wordt alle informatie bedoeld waarmee een natuurlijk persoon direct of indirect geïdentificeerd kan worden (hierna: “Persoonsgegevens”). Zo zijn voor- en achternamen, (mobiele) telefoonnummers, (e-mail)adressen en een geboortedatum bijvoorbeeld Persoonsgegevens.

Persoonsgegevens hebben betrekking op een persoon, de betrokkene (hierna: “Betrokkene”). Het verzamelen, opslaan, gebruiken, bewerken, raadplegen en doorzenden van Persoonsgegevens wordt “verwerken” genoemd.

5. Hoe verkrijgt Monalyse Persoonsgegevens?
Wij verzamelen en verwerken de Persoonsgegevens van Ontvangers op basis van aan ons aangeleverde en/of openbaar beschikbare informatie, zoals de websites van media en uitgevers. We zien op basis van onze monitoringsystemen over welke onderwerpen journalisten publiceren. Bovendien kunnen wij Persoonsgegevens van Ontvangers rechtstreeks invoeren in Monalyse, wanneer je deze op de Website verstrekt in het kader van een verzoek om contact met je op te nemen en/of in ons bestand te worden opgenomen

Bij het aanmelden als Gebruiker verzamelen we van de persoon die gebruik zal maken van het account de bedrijfsgegevens van de werkgever of eigen organisatie, een naam en een aan de Gebruiker gekoppeld e-mailadres voor het activeren van een gebruikersaccount zodat de Gebruiker met Monalyse kan werken en we de Gebruiker kunnen benaderen met relevante informatie. In het artikel 7 gaan we verder in op hoe we met de privacygevoelige gegevens van Ontvangers omgaan.

Via de website Monalye.com verkrijgt Monalyse persoonsgegevens van Websitebezoekers wanneer zij deze vrijwillig invullen. Een reden hiervan kan zijn: het downloaden van een product of het invullen van een formulier.

6. Is het verplicht om Persoonsgegevens via de Website te verstrekken?
Via de Website kun je Persoonsgegevens aan ons verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer je een formulier invult. Je hebt altijd zelf de keuze of je Persoonsgegevens wilt invoeren.

7. Welke (categorieën van) Persoonsgegevens heeft Monalyse en voor welk doel gebruikt zij die Persoonsgegevens?
Om je een indruk te geven van de Persoonsgegevens die Monalyse van of over jou verwerkt, vind je hieronder een schema. Je vindt daarin voorbeelden van (categorieën van) Persoonsgegevens die wij verwerken en waarom wij die Persoonsgegevens verwerken.

Monalyse verzamelt onder andere de volgende (Persoons)gegevens van Ontvangers, Gebruikers en websitebezoekers:

Persoonsgegeven: Naam
Doel van het gebruik: Persoon identificeren

Persoonsgegeven: Geslacht
Doel van het gebruik: Aanhef van persberichten en nieuwsbrieven

Persoonsgegeven: Onderwerp waarover de journalist schrijft
Doel van het gebruik: Om communicatieprofessionals gericht persberichten te laten versturen zodat geen irrelevante berichten aan de journalist worden verzonden

Persoonsgegeven: Schrijft voor / werkt voor relatie met medium
Doel van het gebruik: Het versturen van een persbericht aan een journalist is voor communicatieprofessionals geen doel op zich. Daarmee hebben ze als doel om uiteindelijk in de media te komen. Daarom is het zeer belangrijk om te zien waar het verzonden persbericht uiteindelijk gepubliceerd kan worden.

Persoonsgegeven: E-mailadres Gebruiker
Doel van het gebruik: Voor het opnemen van contact naar aanleiding van een contactverzoek

Persoonsgegeven: E-mailadres Ontvanger (werkgerelateerd)
Doel van het gebruik:
 Voor verzending van de persberichten

Persoonsgegeven: Telefoonnummer
Doel van het gebruik: Voor telefonisch contact naar aanleiding van een contactverzoek

Persoonsgegeven: Telefoonnummer (werk gerelateerd)
Doel van het gebruik: Voor telefonisch contact met de journalist

Persoonsgegeven: Relevante berichten gepubliceerd door de journalist
Doel van het gebruik: Om gericht persberichten te kunnen versturen aan de journalist en te checken of het onderwerp daadwerkelijk klopt.

Persoonsgegeven: Socialmediaprofielen van influencers
Doel van het gebruik: Het onderzoeken welke influencer het meeste schreef/schrijft over welk onderwerp

Persoonsgegeven: Socialmediaprofielen van journalisten (LinkedIn, Twitter)
Doel van het gebruik: Om inzage te geven in hoe de journalist zich online profileert, om contact te zoeken met de journalist via deze kanalen

Persoonsgegeven: Opt-in en Opt-out
Doel van het gebruik: Of de journalist aangegeven heeft dat hij van een specifieke klant geen persberichten meer wil ontvangen.

Persoonsgegeven: Informatie in open tekstvelden
Doel van het gebruik: Om inhoudelijk te kunnen reageren op een contactverzoek.

Monalyse gebruikt de persoonsgegevens van Gebruikers om hen te informeren over interessante aanbiedingen, nieuwe updates van de dienstverlening en/of uitnodigingen voor events.

Persoonsgegevens van Gebruikers die wij nodig hebben om toegang te geven tot Monalyse gebruiken wij voor het aanmaken van een gebruikersaccount, de autorisatie voor en binnen Monalyse en voor het samenstellen van de factuur. (Licentiekosten). Gebruikersgegevens die door een persoon op de website Monalyse.com zijn achtergelaten gebruiken wij om de persoon te benaderen voor een commerciële aanbieding

8. Wat is de wettelijke grondslag van de verwerking?
Om Persoonsgegevens te mogen verwerken dient er een wettelijke grondslag te zijn. Monalyse verwerkt Persoonsgegevens op basis van twee verschillende grondslagen:

a. Toestemming
Ontvangers kunnen Monalyse expliciete toestemming geven om hun Persoonsgegevens op te slaan. Hierbij geeft de Ontvanger toestemming om zijn Persoonsgegevens te gebruiken voor de beschreven doeleinden. Iedere Ontvanger kan te allen tijde zijn toestemming intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van Persoonsgegevens voorafgaand aan het intrekken van de toestemming. Verder heeft de Ontvanger het recht om zich uit te schrijven voor specifieke persberichten of om zich in het geheel uit het systeem te laten verwijderen.

b. Gerechtvaardigd belang
We hebben ook Persoonsgegevens van Ontvangers in ons systeem die ons daar geen toestemming voor gegeven hebben. Om deze Persoonsgegevens rechtmatig te verwerken en aan Gebruikers aan te bieden, beroepen wij ons op de grondslag van het gerechtvaardigd belang. Zowel Gebruikers als Ontvangers  hebben baat bij een goede communicatie waarin Monalyse faciliteert. De Ontvanger(s) hebben voor de goede uitoefening van hun beroep relevant nieuws nodig, hetgeen door de Gebruiker(s) kan worden verstrekt. Het bijhouden van een up-to-date database zorgt voor een zorgvuldige koppeling tussen Gebruiker(s) en Ontvanger(s). De Persoonsgegevens die Monalyse hiervoor gebruikt zijn grotendeels (zakelijke) Persoonsgegevens die verkregen zijn uit openbare bronnen, zoals colofons, redactiepagina’s en nieuwssites. Inbreuk op de privacy van Ontvangers is in beginsel daarom niet aan de orde. Naar het oordeel van Monalyse is er dus sprake van een eerlijke balans tussen de betrokken belangen van Ontvangers, Gebruikers en Monalyse.

9. Hoe kan ik me afmelden als Ontvanger?
Ieder persbericht dat door de Gebruiker vanuit Monalyse wordt verstuurd bevat een afmeldlink. Middels deze link kan de Ontvanger zich afmelden voor de persberichten van die betreffende Gebruiker van Monalyse. Andere Gebruikers kunnen nog altijd gebruik maken van dit emailadres voor de verzending van persberichten. Hiermee kan een Ontvanger van organisaties die hij wel wil volgen wel persberichten ontvangen en van organisaties die hij niet wil volgen melden geen persberichten meer te willen ontvangen.

Als een Ontvanger wenst zich volledig uit te schrijven uit de Monalyse database, dan kan dat door contact op te nemen met Monalyse. Je stuurt dan een email naar uitschrijven@monalyse.com met daarin je [naam, e-mailadres]. Wij verwijderen overigens alleen Persoonsgegevens uit de database. Het is niet mogelijk om redactieadressen of media-adressen uit de database te verwijderen.

10. Hoe kan ik me afmelden als Gebruiker?
Je kunt als Gebruiker te allen tijde afgemeld worden. Hiermee vervalt je account in Monalyse en heb je geen toegang meer tot de dienstverlening. Dit heeft geen effect op de contractuele overeenkomst tussen Monalyse en haar opdrachtgever. Je kunt je afmelden als gebruiker door een e-mail te sturen naar service@monalyse.com.

10. Delen we jouw Persoonsgegevens met derden?
Wij delen de Persoonsgegevens van Ontvangers met onze Gebruikers in het kader van onze dienstverlening. Bij de uitvoering en/of levering van onze producten en diensten kunnen wij derden inschakelen of met derden samenwerken. Wanneer wij derden inschakelen en deze derden daarbij jouw Persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in beginsel in de hoedanigheid van verwerker voor ons en hebben wij de vereiste technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat jouw Persoonsgegevens in overeenstemming met deze Privacy Policy worden verwerkt.

Om Persoonsgegevens van Ontvangers in onze database juist en up-to-date te houden, werken wij daarnaast samen met Publish Impuls B.V.. Wanneer Persoonsgegevens van Ontvangers in onze database of de database van Publish Impuls B.V. worden gewijzigd of aangevuld, informeren wij elkaar over en weer. Op deze manier verzekeren wij de accuraatheid van de Persoonsgegevens in onze database. Wij verstrekken jouw Persoonsgegevens verder alleen aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties als wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Persoonsgegevens van Gebruikers in het kader van toegang tot Monalyse worden nooit gedeeld met derden.

11. Hoe worden de Persoonsgegevens beveiligd?
Wij handhaven te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van Persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende behoort te zijn om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking en/of verlies van Persoonsgegevens te voorkomen.

12. Hoe lang worden de Persoonsgegevens bewaard?
Wij bewaren jouw Persoonsgegevens zo lang als dat noodzakelijk is voor het bereiken van bovenstaande doeleinden. Persoonsgegevens van Ontvangers worden maximaal vijf jaar bewaard na de laatste activiteit van de Ontvanger. Dit betekent dat wanneer uit onze checks blijkt dat de Ontvanger niet meer actief is, de Persoonsgegevens na vijf jaar verwijderd worden uit Monalyse Engage. Checks betreffen: een publicatie van de Ontvanger, een contactmoment van de Ontvanger met één van de Gebruikers, een handmatige check van de Ontvanger door een van de analisten van Monalyse.

In het geval van het registeren van de Ontvanger als auteur van een artikel hanteren we geen vervaldatum van de Persoonsgegevens. Deze Persoonsgegevens zijn namelijk blijvend actueel.

Gebruikersgegevens zijn gekoppeld aan een licentie. De licenties zijn benodigd voor het correct gebruik van de oplossing. Zodra een Gebruiker wenst afgemeld te worden van de dienstverlening zal Monalyse de gegevens omwille van administratieve redenen maximaal 5 jaar bewaren. De Gebruikers van wie de licentie is gedeactiveerd zullen niet meer benaderd worden door Monalyse. Na uiterlijk 5 jaar worden  alle betreffende Gebruikersgegevens verwijderd.

13. Links naar websites van anderen
Onze Website kan links naar websites van derden en naar socialmediaplatformen bevatten. Zodra je een link hebt gebruikt om onze Website te verlaten, moet je er rekening mee houden dat wij geen controle meer hebben over de wijze waarop de website die je bezoekt omgaat met jouw Persoonsgegevens en jouw privacy. Wij zijn niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van deze websites en ook niet voor de wijze waarop deze websites met jouw Persoonsgegevens en privacy omgaan. Wij raden je aan vooraf het privacy policy van de desbetreffende website of het desbetreffende socialmediaplatform te raadplegen.

14. Welke rechten heb ik als Betrokkene?
Monalyse vindt het belangrijk dat jouw Persoonsgegevens juist en up-to-date zijn. Op grond van de privacywetgeving heb je als Betrokkene het:

  • recht op inzage in de Persoonsgegevens die wij van en/of over jou hebben;
  • recht op rectificatie van de Persoonsgegevens die wij van en/of over jou hebben;
  • recht op verwijdering van de Persoonsgegevens die wij van en/of over jou hebben;
  • recht op beperking van de verwerking van de Persoonsgegevens die wij van en/of over jou hebben;
  • recht op gegevensoverdraagbaarheid, als wij de Persoonsgegevens verwerken op basis van jouw toestemming;
  • recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als je één van de bovengenoemde rechten uit wilt oefenen kun je contact met ons opnemen door middel van het sturen van een e-mail naar service@monalyse.com.

Wij streven er naar jouw verzoek binnen vier weken na ontvangst af te handelen.

15. Wat moet ik doen als ik een klacht heb?
Wanneer je een klacht hebt over de wijze waarop wij jouw Persoonsgegevens verwerken, neem dan contact met ons op. Je kunt jouw klacht per e-mail toesturen naar service@monalyse.com.

Wij streven ernaar jouw klacht binnen vier weken na ontvangst af te handelen. Mocht de wijze waarop wij jouw klacht hebben afgehandeld onverhoopt niet aan je verwachtingen voldoen, dan kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (‘’AP’’). De AP houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving. Je kunt bij de AP altijd een klacht indienen.

16. Waar kan ik terecht met vragen en/of opmerkingen?
Wanneer je vragen en/of opmerkingen hebt over dit Privacy Beleid of de wijze waarop wij jouw Persoonsgegevens verwerken, neem dan contact met ons op door middel van het zenden van een e-mail naar service@monalyse.com. Wij streven er naar om binnen vier weken na ontvangst op jouw vraag en/of opmerking te reageren.

17. Kan dit Privacy Beleid worden gewijzigd?
Dit Privacy Beleid kan door ons worden gewijzigd. Zulke gewijzigde voorwaarden zijn van kracht vanaf het moment dat deze worden weergegeven op de Website. Wij adviseren je daarom regelmatig dit Privacy Beleid na te lezen op eventuele wijzigingen. 

We use cookies to enhance your expierence, by using this website you agree to this.
Close this message

Yes! I’m ready for a free demo

Are you curious to see what we at Monalyse can do for you? Our demo will meticulously explain what the possibilities are and how you can get the most out of our tool to realise your communications goals. Therefore we like to plan a demo with you!

Let us know how we can reach you