Dit zijn de algemene voorwaarden van Monalyse B.V.

Algemene Voorwaarden van Monalyse B.V.

1. Definities

 1. Opdrachtgever: iedere (rechts)persoon die met Monalyse B.V. een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.
   
 2. Opdrachtnemer: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Monalyse B.V.
   
 3. Overeenkomst: iedere door Opdrachtgever en Opdrachtnemer schriftelijk voor akkoord bekrachtigde afspraak met betrekking tot de door Opdrachtnemer in een voorstel aangeboden Leveringen van Diensten en Leveringen van Derden.
   
 4. “Medialandschap”: alle (communicatie)middelen waaronder maar niet uitsluitend het aanbod van kranten, tijdschriften, radio- en televisieprogramma’s en websites.
   
 5. “Mediaselectie”: een selectie uit het te monitoren Medialandschap.
   
 6. “Nieuwsberichten”: de in het kader van een Overeenkomst door de Opdrachtnemer uit het Medialandschap te selecteren en aan Opdrachtgever te leveren redactionele bijdragen. Berichten die verschijnen op social media (ook wel postings genoemd) vallen in deze algemene voorwaarden ook onder de term Nieuwsberichten.
   
 7. “Derden”: leveranciers of partijen, anders dan Opdrachtgever.
   
 8. “Leveringen van Derden”: alle al dan niet door bemiddeling of tussenkomst van Opdrachtnemer in opdracht van Opdrachtgever in te kopen diensten van Derden waaronder maar niet uitsluitend monitoring abonnementen (vaste kosten) en inkoop van en gebruiksrecht op Nieuwsberichten uit het Medialandschap. (variabele  kosten).
   
 9.  “Levering van Diensten”: alle, naast de Leveringen van Derden, door Opdrachtnemer voor Opdrachtgever uit te voeren en te leveren werkzaamheden zoals, maar niet beperkt tot, een abonnement op de online portal Monalyse en de daaruit voortvloeiende diensten zoals, maar niet beperkt tot, media-analyses, mediarapportages en advies.
   
 10. “Service Level Agreement”: het bij de Overeenkomst bijgevoegde document waarin alle detailafspraken en procedures die betrekking hebben op de inkoop bij Derden en de Levering van Diensten door Opdrachtnemer zijn beschreven.
   
 11. Stichting PRO”: Stichting Publicatie- en Reproductierechten, de door het Nederlands Uitgeversverbond opgerichte stichting die namens de uitgevers van kranten, tijdschriften en overige periodiek verschijnende publicaties in Nederland het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal afhandelt.
   
 12. “Copiepresse”: de Belgische copyrightgroep die namens uitgevers van kranten, tijdschriften en overige periodiek verschijnende publicaties in België het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal afhandelt.
   
 13. “Engage”: een toepassing binnen het online portal  Monalyse, ontwikkeld en onderhouden door Monalyse B.V.  
   
 14. “Intellectuele Eigendomsrechten”: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, handelsnaamrecht, merkrecht, modelrecht, octrooirecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en bedrijfsgeheimen.

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten en Leveringen van Derden.

2.2 De Overeenkomst komt tot stand zodra en doordat de Opdrachtnemer uitvoering geeft aan het verzoek van Opdrachtgever voor de selectie en/of Levering van Nieuwsberichten. Opdrachtgever verplicht zich om het aan hem door de Opdrachtnemer toegezonden Overeenkomst, waarin onder meer de zoekcriteria, de wijze van aanlevering en voorwaarden voor gebruik van de Nieuwsberichten door Opdrachtgever zijn vermeld, als ook iedere doorgevoerde wijziging daarop zo spoedig mogelijk na ontvangst voor akkoord ondertekend aan de Opdrachtnemer te retourneren. Indien de opdrachtbevestiging niet tijdig is geretourneerd is de Opdrachtnemer gerechtigd de selectie en de toezending van Nieuwsberichten op te schorten.

2.2. De door Opdrachtnemer aangeboden Leveringen van Derden en Levering van Diensten betreffen werkzaamheden op het gebied van inkoop van Monitoringdiensten bij Derden, het gebruiksrecht van een online portal met daarin de ingekochte Nieuwsberichten uit het Medialandschap en het maken van media- analyses en mediarapportages. De werkzaamheden die verricht worden voor en ten behoeve van de Opdrachtgever zijn afhankelijk van de soort dienst die wordt gekozen en kan door Opdrachtnemer, dan wel Opdrachtgever worden bepaald.

2.3. De toepasselijkheid van de door Opdrachtgever gehanteerde algemene inkoopvoorwaarden op enige Overeenkomst wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4. Indien een bepaling in een Overeenkomst of in deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst of algemene voorwaarden aan.

3. Uitvoering Overeenkomst

3.1. Opdrachtnemer zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Opdrachtnemer zal zich inspannen om de werkzaamheden naar behoren te verrichten. Hiervoor zal gebruik gemaakt worden van de in de start up periode op te stellen Service Level Agreement waarin detailafspraken worden opgenomen en die voor akkoord moet worden getekend.

3.2. De in de Service Level Agreement vastgelegde levertijden gelden slechts bij benadering. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, neemt de Opdrachtnemer ten aanzien van de afgesproken levertijden geen enkele garantie op zich en geeft niet-tijdige levering de Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting jegens de Opdrachtnemer.

3.3. Opdrachtnemer garandeert niet dat met de werkzaamheden steeds een specifiek (door Opdrachtgever gewenst) resultaat bereikt wordt.

3.4. Opdrachtnemer is gerechtigd om voor de uitvoering van iedere Overeenkomst gebruik te maken van Leveringen van Derden en Opdrachtgever verklaart zich daarmee op voorhand akkoord. Indien een door Opdrachtnemer ingeschakelde Derde verkoopvoorwaarden hanteert die dusdanig afwijken van deze onderhavige algemene voorwaarden van Opdrachtnemer dat het hiervoor maken van aanvullende afspraken noodzakelijk is, zal Opdrachtnemer de betreffende afwijkingen altijd eerst aan Opdrachtgever voor schriftelijk akkoord voorleggen. Na ondertekening door Opdrachtgever zullen de betreffende voorwaarden als een genummerde Appendix  in iedere overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer worden genoemd. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van Opdrachtgever, die verband houden met of zijn ontstaan door het gebruik van deze Leveringen.

3.5. Opdrachtgever draagt er steeds zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of op enig moment worden, of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet of niet tijdig aan de Opdrachtnemer zijn verstrekt, is dit volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever en heeft dit geen gevolgen voor de looptijd en betalingsverplichtingen van de Overeenkomst.

3.6. De door de Opdrachtnemer ingeschakelde Derden spannen zich in om op basis van de door de Opdrachtgever opgegeven zoekcriteria de Nieuwsberichten zo volledig mogelijk uit een zo uitgebreid mogelijk Medialandschap te selecteren. Het gemonitorde Medialandschap (de Mediaselectie) wordt bepaald door Derden. Alleen in het geval in de Overeenkomst de Mediaselectie door de Opdrachtnemer nader (lees uitgebreider of beperkter) is gespecificeerd, geldt dat de Opdrachtnemer gehouden is aan deze nadere specificatie van het Medialandschap. De omvang en inhoud van de Mediaselectie (ook van de in enige overeenkomst nader gespecificeerde Mediaselectie) kan in de loop van de tijd variëren en is onder meer afhankelijk van het voortbestaan van het Medialandschap, en van de door onder andere uitgevers en Stichting PRO opgelegde regels. Ook bedrijfseconomische argumenten van Derden kunnen van invloed zijn op de omvang en inhoud van het te monitoren Medialandschap. Een actueel overzicht van het door Derden te monitoren Medialandschap zal Opdrachtgever op diens verzoek te beschikking worden gesteld.  

3.7. Indien de Opdrachtgever gebruik wenst te maken van de toepassing “Engage” als onderdeel van het gebruik van het online portal Monalyse, krijgen (pers)berichten, gegenereerd en verzonden op initiatief van de Opdrachtgever vanuit de toepassing  “ Engage”  de naam van de Opdrachtgever als afzender. Opdrachtgever is op voorhand akkoord met deze afzendervermelding en accepteert de door de Opdrachtgever te nemen stappen om deze autorisatie te bevestigen. Wanneer Opdrachtgever Monalyse niet wil of kan autoriseren zullen vanuit de mailserver van Monalyse de berichten worden verzonden zonder vermelding van de naam van de Opdrachtgever.

4. Stichting PRO, Copiepresse en gebruiksrecht

4.1. Op de door de Opdrachtnemer aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde Nieuwsberichten rusten intellectuele eigendomsrechten welke worden beheerd door Stichting PRO in Nederland en Copiepresse in België. Stichting PRO en Copiepresse hebben aan het gebruik van de Nieuwsberichten voorwaarden verbonden, waaronder het via de Opdrachtnemer, voldoen van een gebruiksvergoeding voor de Nieuwsberichten. Overige voorwaarden van Stichting PRO staan vermeld op de website www.clip.nl. Die van Copiepresse staan op www.copiepresse.be. Opdrachtgever verklaart in te stemmen met deze voorwaarden en met controle op naleving daarvan door Stichting PRO en Copiepresse.

4.2 Opdat Stichting PRO en Copiepresse de voor de respectievelijke landen af te dragen gebruiksvergoeding kan controleren en in verband met de controle op naleving van de voorwaarden voor gebruik van de Nieuwsberichten door Stichting PRO en Copiepresse, dient de Derde partij die de Opdrachtnemer voorziet van levering van Nieuwsberichten Stichting PRO en Copiepresse te informeren over de inhoud van de door Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer en vervolgens aan de Derde partij verleende opdracht. Opdrachtgever verklaart daarmee in te stemmen.

4.3 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden ter zake van intellectuele en auteurs- eigendomsrechten met betrekking tot de publicatie van de aan haar door of zijdens Opdrachtgever verstrekte Nieuwsberichten. Hierbij geldt dat tussen partijen zal gelden dat digitale beelden van netwerken van derden niet aan Opdrachtgever toebehoren, behoudens tegenbewijs van Opdrachtgever.

5. Contractduur en opzegging

5.1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

5.2. Indien de Overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan, is de Overeenkomst door ieder der partijen, per de prolongatie/facturatie-datum, op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden voorafgaand daaraan.

5.3. Indien de Overeenkomst voor bepaalde tijd wordt aangegaan, wordt een minimale contractduur van twee maanden gehanteerd welke niet tussentijds opzegbaar is.

5.4. Een Overeenkomst voor bepaalde tijd wordt na afloop van de periode als vermeld in de Overeenkomst steeds automatisch verlengd voor eenzelfde periode, behoudens schriftelijke opzegging per post of per e-mail tegen het eind van de (verlengde) duur van de Overeenkomst en met inachtneming van een opzeggingstermijn van twee maanden. Indien de opzegging per e-mail geschiedt, is deze geldig wanneer Opdrachtnemer de opzegging schriftelijk bevestigt aan Opdrachtgever.

5.5. Opdrachtnemer heeft daarnaast te allen tijde het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen of te beëindigen indien:

5.5.1. Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, dan wel aan Opdrachtgever surseance van betaling is verleend;

5.5.2. Opdrachtgever in verzuim is bij de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst.

5.5.3. Indien de Overeenkomst niet tijdig aan de Opdrachtnemer is geretourneerd. Reeds ingekochte en door Opdrachtgever ontvangen Leveringen van Derden zullen alsnog in rekening worden gebracht.

5.5.4. Indien het door een wijziging van omstandigheden voor de Derde partijen of Opdrachtnemer niet langer mogelijk is op een bedrijfseconomisch verantwoorde wijze aan Opdrachtgever Nieuwsberichten en Diensten te leveren.

5.5.5. Indien Stichting PRO, Copiepresse of de afzonderlijke uitgevers het de Derde partijen of Opdrachtnemer redelijkerwijs onmogelijk maken om de Overeenkomst uit te voeren.

6. Tarieven, facturering en betalingscondities

6.1. Alle prijzen en tarieven in de Overeenkomst zijn in euro’s en exclusief BTW.

6.2. Opdrachtgever is gehouden de door de Opdrachtnemer toegezonden facturen binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen. Bij overschrijding van deze betalingstermijn verkeert Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij zonder nadere ingebrekestelling een wettelijke rente over het factuurbedrag, alsmede incassokosten verschuldigd.

6.3. De Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om indien de betalingscondities niet in acht worden genomen de selectie en toezending van Nieuwsberichten en Diensten op te schorten. De verplichting tot betaling van het door Opdrachtgever verschuldigde kosten van Derden en overeengekomen bundels blijft gedurende de opschortingsperiode bestaan.

6.4. De tarieven in de Overeenkomst die betrekking hebben op inkoop bij Derden zijn afhankelijk van tussentijdse wijzigingen bij deze Derde partijen. Wijzigingen in de tarieven bij Derden zullen altijd worden doorberekend aan de Opdrachtgever.

6.5. Opdrachtgever dient Nieuwsberichten van gedrukte media die niet voor hem bestemd zijn of niet voldoen aan de door Opdrachtgever opgegeven zoekcriteria binnen vier dagen na ontvangst aan de Opdrachtnemer te retourneren (en alle digitale kopieën van de Nieuwsberichten vernietigen) onder opgave van de reden van retournering.

6.6. In geval retournering en vernietiging van de Nieuwsberichten uit gedrukte media binnen vier dagen plaatsvindt en de Nieuwsberichten niet voor Opdrachtgever bestemd blijken of niet voldoen aan de door Opdrachtgever opgegeven zoekcriteria zal de Opdrachtnemer de betreffende Nieuwsberichten retourneren aan de Derde partij en zullen de kosten van deze Nieuwsberichten worden gecrediteerd. Indien de termijn van vier dagen verstreken is, wordt Opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met de betreffende levering en is de Opdrachtnemer niet verplicht tot creditering over te gaan.

6.7. Alle auteursrechtenvergoedingen die Stichting PRO en Copiepresse voor gedrukte Nieuwsberichten in respectievelijk Nederlands en België gedurende en na de duur van de Overeenkomst additioneel bij Opdrachtnemer in rekening brengt zullen worden doorberekend aan Opdrachtgever.

7. Aansprakelijkheid

7.1. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade aan de zijde van Opdrachtgever, behoudens indien zodanige schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Opdrachtnemer.

7.2. Opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die is ontstaan door:

7.2.1. fouten in door Opdrachtnemer verstrekte adviezen, materialen en/of geautomatiseerde bestanden;

7.2.2. het niet meer en/of niet tijdig beschikbaar zijn van haar Nieuwsberichten in de online portal;

7.2.3. het gebruik door Opdrachtgever van door Opdrachtnemer verstrekte Nieuwsberichten, online portal, media- analyses en rapportages. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer zowel in als buiten rechte, volledig tegen alle eventuele claims en aanspraken van derden inhoudende dat Opdrachtnemer inbreuk maakt op enige (intellectuele) eigendomsrechten van derden, dan wel zich schuldig maakt aan misleidende of ongeoorloofde reclame of anderszins onrechtmatig handelen. Opdrachtgever zal het verweer tegen de claims en aanspraken op zich nemen en vergoedt alle door Opdrachtnemer in verband met deze claims en aanspraken te maken kosten alsmede alle andere geleden schade van welke aard dan ook. Vergoeding van deze kosten en schade zal door Opdrachtgever geschieden op eerste schriftelijk gespecificeerd verzoek van Opdrachtnemer.

7.2.4. storingen in de elektronische dienstverleningen van Opdrachtnemer, zoals de toezending van Nieuwsberichten en de toegang tot de online portal en de elektronische diensterleningen van derden, zoals providers, netwerk-exploitanten of andere telecommunicatienetten.

7.3. Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, of schade veroorzaakt door hulppersonen en/of Derden die Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst heeft ingeschakeld.

7.4 Indien een bezwaar van Opdrachtgever omtrent geleverde diensten gegrond wordt bevonden en aansprakelijkheid van de opdrachtnemer wordt vastgesteld, zal deze een vergoeding betalen van ten hoogste de factuurwaarde van het geleverde met een maximum van € 500.000,- per kalenderjaar voor zover dit bedrag wordt gedekt door de daarvoor door Opdrachtnemer afgesloten aansprakelijkheidsverzekering waarvan de polis ten kantore van de opdrachtnemer ter inzage ligt.

8. Overmacht

8.1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht valt in ieder geval: staking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, een (tijdelijk) tekort van personeel, brand, bedrijfs- en technische storingen binnen het kantoor of bij de door Opdrachtnemer ingeschakelde Derden, het ter onzer beoordeling niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens, dan wel het ontbreken van voldoende medewerking door Opdrachtgever.

8.2. In geval van overmacht is Opdrachtnemer gerechtigd de Overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) als ontbonden te beschouwen c.q. te ontbinden, dan wel de Overeenkomst te annuleren zonder tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever te zijn gehouden.

8.3. Het gebruik van de door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever verstrekte online portal met Nieuwsberichten is volledig voor eigen risico van Opdrachtgever. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele schade van Opdrachtgever die voortvloeit uit het gebruik en de (verdere) verspreiding door Opdrachtgever van die online portal met Nieuwsberichten.

9. Geheimhouding

9.1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen, onverschillig of deze van schriftelijke of mondelinge aard is en van wie ook afkomstig. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

9.2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de naam van Opdrachtgever te gebruiken als zijnde referentie en deze als zodanig openbaar te maken.

10. Intellectuele Eigendomsrechten

10.1 De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de online portal Monalyse en Engage, waaronder mede begrepen maar niet gelimiteerd tot de Intellectuele Eigendomsrechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s, software, audiovisueel materiaal en overige materialen berusten bij Opdrachtnemer en/of haar licentiegevers.

10.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan (onderdelen) van de online portal Monalyse en/of Engage openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken  zonder uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtnemer.

11. Overdracht, wijzigingen en aanvullingen van de Overeenkomst

11.1. Geen der partijen is gerechtigd de rechten en plichten uit deze Overeenkomst over te dragen zonder schriftelijke toestemming van de wederpartij.

11.2. Wijzigingen en aanvullingen op deze Overeenkomst zijn slechts geldig indien tussen partijen schriftelijk overeengekomen.

12. Bevoegde rechter en toepasselijk recht

12.1. Op alle Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

12.2. Alle geschillen die voortvloeien uit, of verband houden met de Overeenkomsten zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Rotterdam.

13. Vindplaats

13.1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel Rotterdam.

 

We use cookies to enhance your expierence, by using this website you agree to this.
Close this message

Yes! I’m ready for a free demo

Are you curious to see what we at Monalyse can do for you? Our demo will meticulously explain what the possibilities are and how you can get the most out of our tool to realise your communications goals. Therefore we like to plan a demo with you!

Let us know how we can reach you