Algemene Voorwaarden

Lees hier de algemene voorwaarden van Monalyse B.V.

1. Definities

1. Opdrachtgever
Iedere (rechts)persoon die met Monalyse B.V. een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.

2. Opdrachtnemer
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Monalyse B.V.

3. Overeenkomst
Iedere door Opdrachtgever en Opdrachtnemer schriftelijk voor akkoord bekrachtigde afspraak met betrekking tot de door Opdrachtnemer in een voorstel aangeboden Leveringen van Diensten en Leveringen van Derden.

4. Platform
Het digitaal beschikbare product van Opdrachtnemer dat aan Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld via een persoonlijk account.

5. Gebruiker
Een natuurlijk persoon die een Account heeft in het Platform voor de Dienst die door Opdrachtnemer wordt geleverd aan Opdrachtgever en daartoe een Overeenkomst heeft gesloten.

6. Account
Het recht voor één persoon om toegang te verkrijgen tot het Platform van Opdrachtnemer, beschermd middels een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord.

7. Dienst
Alle, naast de Leveringen van Derden, door Opdrachtnemer voor Opdrachtgever uit te voeren en te leveren werkzaamheden zoals, maar niet beperkt tot media-monitoring, analyse, rapportages en advies of het verstrekken van de toegang tot het perscontactsysteem en verzendmodule of het verstrekken van de toegang tot het statementplatform door Opdrachtnemer aan Opdrachtnemer zoals specifiek is overeengekomen in de Overeenkomst.

8. Derden
Leveranciers of partijen, anders dan Opdrachtgever.

9. Leveringen van Derden
Alle al dan niet door bemiddeling of tussenkomst van Opdrachtnemer in opdracht van Opdrachtgever in te kopen diensten van Derden waaronder maar niet uitsluitend monitoring abonnementen (vaste kosten) en inkoop van en gebruiksrecht op Nieuwsberichten uit het Medialandschap. (variabele  kosten).

10. Levertijden
De snelheid waarmee nieuwsberichten na originele publicatie door opdrachtnemer aan opdrachtgever worden geleverd.

11. Service Level Agreement
Het bij de Overeenkomst bijgevoegde document waarin alle detailafspraken en procedures die betrekking hebben op de inkoop bij Derden en de Levering van Diensten door Opdrachtnemer zijn beschreven.

12. Medialandschap
Alle (communicatie)middelen waaronder maar niet uitsluitend het aanbod van kranten, tijdschriften, radio- en televisieprogramma’s en websites.

13. Mediaselectie
Een selectie uit het te monitoren Medialandschap.

14. Nieuwsberichten
De in het kader van een Overeenkomst door de Opdrachtnemer uit het Medialandschap te selecteren en aan Opdrachtgever te leveren redactionele bijdragen. Berichten die verschijnen op social media (ook wel postings genoemd) vallen in deze algemene voorwaarden ook onder de term Nieuwsberichten.

15. Copiepresse
De Belgische copyrightgroep die namens uitgevers van kranten, tijdschriften en overige periodiek verschijnende publicaties in België het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal afhandelt.

16. Engage
Een toepassing binnen het online portal  Monalyse, ontwikkeld en onderhouden door Monalyse B.V.  ten behoeve van het verzenden van nieuwsberichten aan stakeholders inclusief een databank met contactgegevens van Nederlandse pers.

17. Intellectuele Eigendomsrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, handelsnaamrecht, merkrecht, modelrecht, octrooirecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en bedrijfsgeheimen.

18. LexisNexis
De organisatie die voor Nederland de rechten beheert van de uitgevers De Persgroep en Mediahuis (samen verantwoordelijk voor het grootste deel van de dagbladmarkt) voor levering van content aan de grootzakelijke markt. LexisNexis levert aan Opdrachtnemer de artikelen van deze uitgevers waarna Opdrachtnemer deze verder verspreidt onder Opdrachtgevers. De levering van LexisNexis aan Opdrachtnemer eindigt op 31 december 2023.

19. Registratieformulier
Opdrachtgevers (1)van Opdrachtnemer (2) dienen gelijktijdig met het sluiten van een Overeenkomst met Opdrachtnemer en voorafgaand aan de levering van Diensten door Opdrachtnemer (9) een Registratieformulier te ondertekenen, ten behoeve van de Levering van Derden (8) aan Opdrachtnemer. De ondertekening daarvan is noodzakelijk ten behoeve van de levering van redactionele bijdragen door LexisNexis.

20. Persoonsgegeven
Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

2. Toepasselijkheid

2.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten en Leveringen van Derden.

2.2
De Overeenkomst komt tot stand zodra en doordat de Opdrachtnemer uitvoering geeft aan het verzoek van Opdrachtgever voor levering van De Dienst. Opdrachtgever verplicht zich om de door de Opdrachtnemer toegezonden Overeenkomst, zo spoedig mogelijk na ontvangst voor akkoord ondertekend aan de Opdrachtnemer te retourneren. Indien de opdrachtbevestiging niet tijdig is geretourneerd is de Opdrachtnemer gerechtigd de selectie en de toezending van Nieuwsberichten op te schorten.

2.3
De toepasselijkheid van de door Opdrachtgever gehanteerde algemene inkoopvoorwaarden op enige Overeenkomst wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4
Indien een bepaling in een Overeenkomst of in deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst of algemene voorwaarden aan.

3. Uitvoering Overeenkomst

3.1
Opdrachtnemer zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Opdrachtnemer zal zich inspannen om de werkzaamheden naar behoren te verrichten. Hiervoor zal gebruik gemaakt worden van de in de start up periode op te stellen Service Level Agreement waarin detailafspraken worden opgenomen en die voor akkoord moet worden getekend.

3.2
Om de Dienst te kunnen gebruiken ontvangt de Gebruiker een Account van Opdrachtnemer waarmee de Gebruiker toegang kan verschaffen tot het Platform.

3.3
Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van zijn gebruikersnaam en wachtwoord en tevens aansprakelijk voor al het gebruik dat via de gebruikersnaam en het wachtwoord van de Dienst wordt gemaakt. Opdrachtnemer verplicht de Gebruiker om het Account enkel persoonlijk te gebruiken en niet door anderen te laten gebruiken. Als Gebruiker vermoed dat gebruikersnaam of wachtwoord in handen van onbevoegden is gevallen dient de Gebruiker Opdrachtnemer daarvan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen.

3.4
Monalyse behoudt zich het recht voor de gebruikersnaam en wachtwoord of de inlogprocedure te veranderen indien dit in het belang is van security, dataopslag of functionaliteiten van (de data in) het platform.

3.5
De in de Service Level Agreement vastgelegde levertijden gelden slechts bij benadering. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, neemt de Opdrachtnemer ten aanzien van de afgesproken levertijden geen enkele garantie op zich en geeft niet-tijdige levering de Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting jegens de Opdrachtnemer.

3.6
Opdrachtnemer garandeert niet dat met de werkzaamheden steeds een specifiek (door Opdrachtgever gewenst) resultaat bereikt wordt.

4. Levering van Derden

4.1
Opdrachtnemer is gerechtigd om voor de uitvoering van iedere Overeenkomst gebruik te maken van Leveringen van Derden en Opdrachtgever verklaart zich daarmee op voorhand akkoord. Indien een door Opdrachtnemer ingeschakelde Derde verkoopvoorwaarden hanteert die dusdanig afwijken van deze onderhavige algemene voorwaarden van Opdrachtnemer dat het hiervoor maken van aanvullende afspraken noodzakelijk is, zal Opdrachtnemer de betreffende afwijkingen altijd eerst aan Opdrachtgever voor schriftelijk akkoord voorleggen. Na ondertekening door Opdrachtgever zullen de betreffende voorwaarden als een genummerde Appendix in iedere overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer worden genoemd. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van Opdrachtgever, die verband houden met of zijn ontstaan door het gebruik van deze Leveringen.

4.2
De door de Opdrachtnemer ingeschakelde Derden spannen zich in om op basis van de door de Opdrachtgever opgegeven zoekcriteria de Nieuwsberichten zo volledig mogelijk uit een zo uitgebreid mogelijk Medialandschap te selecteren. Het gemonitorde Medialandschap (de Mediaselectie) wordt bepaald door Derden. Alleen in het geval in de Overeenkomst de Mediaselectie door de Opdrachtnemer nader (lees uitgebreider of beperkter) is gespecificeerd, geldt dat de Opdrachtnemer gehouden is aan deze nadere specificatie van het Medialandschap. De omvang en inhoud van de Mediaselectie (ook van de in enige overeenkomst nader gespecificeerde Mediaselectie) kan in de loop van de tijd variëren en is onder meer afhankelijk van het voortbestaan van het Medialandschap, en van de door onder de uitgevers en partijen die hun rechten behartigen (LexisNexis, Profactys) opgelegde regels. Ook bedrijfseconomische argumenten van Derden kunnen van invloed zijn op de omvang en inhoud van het te monitoren Medialandschap. Een actueel overzicht van het door Derden te monitoren Medialandschap zal Opdrachtgever op diens verzoek te beschikking worden gesteld.

4.3
Op de door de Opdrachtnemer aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde Nieuwsberichten rusten auteursrechten welke worden beheerd door LexisNexis en Profactys in Nederland en Copiepresse in België. Deze auteursrechten beheerders hebben aan het gebruik van de Nieuwsberichten voorwaarden verbonden, waaronder het via de Opdrachtnemer, voldoen van een gebruiksvergoeding voor de Nieuwsberichten.  De voorwaarden van LexisNexis zijn te vinden op de website van LexisNexis onder de volgende link: https://www.lexisnexis.nl/terms, die van Copiepresse op www.copiepresse.be. Opdrachtgever verklaart in te stemmen met deze voorwaarden en met controle op naleving daarvan door desbetreffende partijen.

4.4
LexisNexis, Copiepresse en Profactys zijn gerechtigd de levering en het gebruik van artikelen door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever te controleren om te bepalen of de correcte gebruiksvergoeding wordt afgedragen. Hiervoor dient opdrachtnemer deze partijen of andere rechthebbenden te informeren over het aantal artikelen dat aan opdrachtgevers is geleverd en het aantal ontvangers van deze artikelen. Opdrachtgever verklaart daarmee in te stemmen.

4.5
Opdrachtgever mag de door Opdrachtnemer geleverde nieuwsberichten niet verveelvoudigen, publiceren of delen zonder daarvoor toestemming te hebben ontvangen van de rechthebbende. Wanneer Opdrachtgever inbreuk pleegt op het auteursrecht dat op de nieuwsberichten ligt, kan Opdrachtnemer daar op generlei wijze voor aansprakelijk gesteld worden, zelfs niet wanneer het inbreuk heeft plaatsgevonden door gebruik te maken van de software van Opdrachtnemer.

5. Monalyse Engage

5.1
Indien de Opdrachtgever gebruik wenst te maken van de toepassing “Engage” als onderdeel van het gebruik van het Platform, krijgen (pers)berichten, gegenereerd en verzonden op initiatief van de Opdrachtgever vanuit de toepassing  “ Engage”  de naam van de Opdrachtgever als afzender. Opdrachtgever is op voorhand akkoord met deze afzendervermelding en accepteert de door de Opdrachtnemer te nemen stappen om deze autorisatie te bevestigen. Wanneer Opdrachtgever Monalyse niet wil of kan autoriseren, worden de berichten vanuit de mailserver van Monalyse verzonden zonder vermelding van de naam van de Opdrachtgever.

5.2
Opdrachtnemer heeft geen kennis van de campagnes en content die door de Gebruiker in Engage worden gegenereerd en gedistribueerd. Gebruiker is zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle activiteiten die in Engage worden verricht zelfs als daarbij de hulp van Opdrachtnemer wordt ingeschakeld.

5.3
Opdrachtgever garandeert dat hij gerechtigd is de content te verspreiden, de Intellectuele Eigendomsrechten van de content bezit en de benodigde toestemming heeft om de content te verspreiden.

5.4
Gebruiker garandeert dat hij gerechtigd is de Campagne via de Website ter beschikking te stellen en te verspreiden.

5.5
Gebruiker garandeert dat hij de Intellectuele Eigendomsrechten ten aanzien van de Campagne bezit dan wel de vereiste toestemmingen en/of licenties heeft verkregen om deze Campagne via de Website te verspreiden.

5.6
Gebruiker garandeert dat hij geen persberichten via het Platform verspreidt:

5.6.1
die inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, Intellectuele Eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy;

5.6.2
die discriminerend en/of beledigend is ter zake van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur of afkomst;

5.6.3
die oproept tot geweld tegen en/of lastigvallen van een ander of anderen;

5.6.4
die leidt tot of het gevolg is van uitbuiting of misbruik van anderen;

5.6.5
die pornografisch is of een link bevat naar pornografisch materiaal of pornografische websites;

5.6.6
waarin persoonlijke gegevens van minderjarigen worden opgevraagd en/of waarin persoonlijke gegevens van anderen ter beschikking worden gesteld;

5.6.7
waarmee het plegen van illegale activiteiten wordt bevorderd of gefaciliteerd;

5.6.8
waarbij massamailings, junk mail of spamming betrokken zijn en/of waarbij wachtwoorden of andere tot personen herleidbare informatie wordt opgevraagd voor commerciële of illegale doeleinden, dan wel anderszins commerciële doeleinden worden beoogd;

5.6.9
die gerelateerd zijn aan “phishing” en/of het achterhalen van wachtwoorden of enige andere vertrouwelijke of gevoelige info betreffende identificatie van personen, commerciële doeleinden, illegale doelen of enig ander doel;

5.6.10
die virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken, wissen of zich toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de Website en/of de computersystemen van Opdrachtnemer te omzeilen;

5.6.11
die in strijd zijn met enige geldende wet- en regelgeving;

5.6.12
die in strijd zijn met overige bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden.

5.7
Gebruiker mag het platform enkel gebruiken voor de verspreiding van persberichten zoals door de Autoriteit Consument en Markt is gedefinieerd.

6. Contractduur en opzegging

6.1
De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

6.2
Indien de Overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan, is de Overeenkomst door ieder der partijen, per de prolongatie/facturatie-datum, op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden voorafgaand daaraan.

6.3
Indien de Overeenkomst voor bepaalde tijd wordt aangegaan, wordt een minimale contractduur van twee maanden gehanteerd welke niet tussentijds opzegbaar is.

6.4
Een Overeenkomst voor bepaalde tijd wordt na afloop van de periode als vermeld in de Overeenkomst steeds automatisch verlengd voor eenzelfde periode, behoudens schriftelijke opzegging per post of per e-mail tegen het eind van de (verlengde) duur van de Overeenkomst en met inachtneming van een opzeggingstermijn van twee maanden. Indien de opzegging per e-mail geschiedt, is deze geldig wanneer Opdrachtnemer de opzegging schriftelijk bevestigt aan Opdrachtgever.

6.5
Opdrachtnemer heeft daarnaast te allen tijde het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen of te beëindigen indien:

6.5.1
Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, dan wel aan Opdrachtgever surseance van betaling is verleend;

6.5.2
Opdrachtgever in verzuim is bij de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst.

6.5.3
de Overeenkomst niet tijdig aan de Opdrachtnemer is geretourneerd. Reeds ingekochte en door Opdrachtgever ontvangen Leveringen van Derden zullen alsnog in rekening worden gebracht.

6.5.4
het door een wijziging van omstandigheden voor de Derde partijen of Opdrachtnemer niet langer mogelijk is op een bedrijfseconomisch verantwoorde wijze aan Opdrachtgever Nieuwsberichten en Diensten te leveren.

6.5.5
rechthebbenden of beheerders of de afzonderlijke uitgevers het de Derde partijen of Opdrachtnemer redelijkerwijs onmogelijk maken om de Overeenkomst uit te voeren.

6.5.6
Opdrachtgever ondanks een daarvoor geldende inspanningsverplichting er niet in slaagt na 31 december 2023 de levering van content van de uitgevers Mediahuis en De Persgroep (tijdig) te continueren.

7. Tarieven, facturering en betalingscondities

7.1
Alle prijzen en tarieven in de Overeenkomst zijn in euro’s en exclusief BTW.

7.2
Opdrachtgever is gehouden de door de Opdrachtnemer toegezonden facturen binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen. Bij overschrijding van deze betalingstermijn verkeert Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij zonder nadere ingebrekestelling een wettelijke rente over het factuurbedrag, alsmede incassokosten verschuldigd.

7.3
De Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om indien de betalingscondities niet in acht worden genomen de selectie en toezending van Nieuwsberichten en Diensten op te schorten. De verplichting tot betaling van het door Opdrachtgever verschuldigde kosten van Derden en overeengekomen bundels blijft gedurende de opschortingsperiode bestaan.

7.4
De tarieven in de Overeenkomst die betrekking hebben op inkoop bij Derden zijn afhankelijk van tussentijdse wijzigingen bij deze Derde partijen. Wijzigingen in de tarieven bij Derden zullen altijd worden doorberekend aan de Opdrachtgever.

7.5
Opdrachtgever dient Nieuwsberichten van gedrukte media die niet voor hem bestemd zijn of niet voldoen aan de door Opdrachtgever opgegeven zoekcriteria binnen vier dagen na ontvangst aan de Opdrachtnemer te retourneren (en alle digitale kopieën van de Nieuwsberichten vernietigen) onder opgave van de reden van retournering.

7.6
In geval retournering en vernietiging van de Nieuwsberichten uit gedrukte media binnen vier dagen plaatsvindt en de Nieuwsberichten niet voor Opdrachtgever bestemd blijken of niet voldoen aan de door Opdrachtgever opgegeven zoekcriteria zal de Opdrachtnemer de betreffende Nieuwsberichten retourneren aan de Derde partij en zullen de kosten van deze Nieuwsberichten worden gecrediteerd. Indien de termijn van vier dagen verstreken is, wordt Opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met de betreffende levering en is de Opdrachtnemer niet verplicht tot creditering over te gaan.

7.7
Alle auteursrechtenvergoedingen die rechthebbenden voor gedrukte en online Nieuwsberichten in respectievelijk Nederlands en België gedurende en na de duur van de Overeenkomst additioneel bij Opdrachtnemer in rekening worden gebracht zullen worden doorberekend aan Opdrachtgever.

7.8
Monalyse indexeert jaarlijks in de vorm van een CPI-correctie.

8. Privacy

8.1
Opdrachtgever verstrekt opdrachtnemer Persoonsgegevens en gaat hiermee akkoord.

8.2
Opdrachtnemer deelt Persoonsgegevens enkel met derden wanneer de levering van de dienstverlening dat vereist bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, worden de Persoonsgegevens op de overeenkomsten met rechthebbenden aan LexisNexis geleverd.

8.3
Gebruikers kunnen in het platform Engage zelf Persoonsgegevens invoeren. Deze Persoonsgegevens zullen niet door Monalyse gebruikt worden, met uitzondering van Persoonsgegevens van journalisten. De “Gebruiker” kan zelf bepalen of Monalyse deze Persoonsgegevens mag gebruiken ter verrijking van de eigen database.

8.4
Gebruikers krijgen toegang tot de database van journalisten met Persoonsgegevens. Deze data mogen niet worden gedownload, niet gedeeld met derden, maar enkel gebruikt worden om persberichten naar toe te sturen.

8.5
Opdrachtnemer heeft het recht op het verzamelen van deze Persoonsgegevens van journalisten op basis van de Privacy Policy grondslag, te vinden op https://monalyse.com/nl/privacy-policy. Persoonsgegevens mogen door Opdrachtgever enkel en uitsluitend gebruikt worden om persberichten te versturen.

9. Aansprakelijkheid

9.1
Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade aan de zijde van Opdrachtgever, behoudens indien zodanige schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Opdrachtnemer.

9.2
Opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die is ontstaan door:

9.2.1
fouten in door Opdrachtnemer verstrekte adviezen, materialen en/of geautomatiseerde bestanden;

9.2.2
het niet meer en/of niet tijdig beschikbaar zijn van haar Nieuwsberichten in de online portal;

9.2.3
het gebruik door Opdrachtgever van door Opdrachtnemer verstrekte Nieuwsberichten, online portal, media- analyses en rapportages. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer zowel in als buiten rechte, volledig tegen alle eventuele claims en aanspraken van derden inhoudende dat Opdrachtnemer inbreuk maakt op enige (intellectuele) eigendomsrechten van derden, dan wel zich schuldig maakt aan misleidende of ongeoorloofde reclame of anderszins onrechtmatig handelen. Opdrachtgever zal het verweer tegen de claims en aanspraken op zich nemen en vergoedt alle door Opdrachtnemer in verband met deze claims en aanspraken te maken kosten alsmede alle andere geleden schade van welke aard dan ook. Vergoeding van deze kosten en schade zal door Opdrachtgever geschieden op eerste schriftelijk gespecificeerd verzoek van Opdrachtnemer.

9.2.4
storingen in de elektronische dienstverleningen van Opdrachtnemer, zoals de toezending van Nieuwsberichten en de toegang tot de online portal en de elektronische diensterleningen van derden, zoals providers, netwerk-exploitanten of andere telecommunicatienetten.

9.3
Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, of schade veroorzaakt door hulppersonen en/of Derden die Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst heeft ingeschakeld.

9.4
Indien een bezwaar van Opdrachtgever omtrent geleverde diensten gegrond wordt bevonden en aansprakelijkheid van de opdrachtnemer wordt vastgesteld, zal deze een vergoeding betalen van ten hoogste de factuurwaarde van het geleverde met een maximum van € 500.000,- per kalenderjaar voor zover dit bedrag wordt gedekt door de daarvoor door Opdrachtnemer afgesloten aansprakelijkheidsverzekering waarvan de polis ten kantore van de opdrachtnemer ter inzage ligt.

10. Overmacht

10.1
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht valt in ieder geval: staking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, een (tijdelijk) tekort van personeel, brand, pandemie, bedrijfs- en technische storingen binnen het kantoor of bij de door Opdrachtnemer ingeschakelde Derden, het ter onzer beoordeling niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens, dan wel het ontbreken van voldoende medewerking door Opdrachtgever.

10.2
In geval van overmacht is Opdrachtnemer gerechtigd de Overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) als ontbonden te beschouwen c.q. te ontbinden, dan wel de Overeenkomst te annuleren zonder tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever te zijn gehouden.

10.3
Het gebruik van de door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever verstrekte online portal met Nieuwsberichten is volledig voor eigen risico van Opdrachtgever. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele schade van Opdrachtgever die voortvloeit uit het gebruik en de (verdere) verspreiding door Opdrachtgever van die online portal met Nieuwsberichten.

11. Geheimhouding

11.1
Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen, onverschillig of deze van schriftelijke of mondelinge aard is en van wie ook afkomstig. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

11.2
Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de naam van Opdrachtgever te gebruiken als zijnde referentie en deze als zodanig openbaar te maken.

12. Intellectuele Eigendomsrechten

12.1
De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de online portal Monalyse en Engage, waaronder mede begrepen maar niet gelimiteerd tot de Intellectuele Eigendomsrechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s, software, audiovisueel materiaal en overige materialen berusten bij Opdrachtnemer en/of haar licentiegevers.

12.2
Het is Opdrachtgever niet toegestaan (onderdelen) van de online portal Monalyse en/of Engage openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken  zonder uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtnemer.

13. Overdracht, wijzigingen en aanvullingen van de Overeenkomst

13.1
Geen der partijen is gerechtigd de rechten en plichten uit deze Overeenkomst over te dragen zonder schriftelijke toestemming van de wederpartij.

13.2
Wijzigingen en aanvullingen op deze Overeenkomst zijn slechts geldig indien tussen partijen schriftelijk overeengekomen.

14. Bevoegde rechter en toepasselijk recht.

14.1
Op alle Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

14.2
Alle geschillen die voortvloeien uit, of verband houden met de Overeenkomsten zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Rotterdam.

15. Vindplaats

15.1
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel Rotterdam.